روز: تیر ۶, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

ضرورت ورود به موضوع فساد در شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کرمان و برخورد با باندهای فساد در این مجموعه ها / آب و اتباع بیگانه چالش های بزرگ استان کرمان هستند

پروفسور زاهدی در صحن علنی مجلس تاکید کرد ضرورت ورود به موضوع فساد در شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کرمان و برخورد با باندهای

مشاهده
اسکرول به بالا